Philosophy of Science

vardering-och-objektivitet1-212x300

SELECTIVE BIBLIOGRAPHY IN THEORY OF RESEARCH (WISSENSCHAFTSTHEORIE)

Works mainly on philosophy of humanities, the social sciences and medicine

BOOKS AND REPORTS

• Värdering och objektivitet [Value and Objectivity]. Lund: Studentlitteratur, 1972.
• KPP-projektets metodik: Utvärdering av ett experiment i tvärvetenskap [The methodology of the KPP project. Evaluation of an experiment in interdisciplinary research]. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, 1981.
• Edlund C., Hermerén G. and Nilstun T. Tvärskap.[On Interdisciplinarity] Lund: Studentlitteratur 1986.
• Nilstun T and Hermerén G. Utvärderingsforskning och rättsliga reformer. Analys av orsaker och effekter. .[Evaluation research and legal reforms. Analysis of causes and effects] Lund: Studentlitteraur, 1984. 192 pp.
• Chapters 3, 9 and 10: Några logiskt distinkta steg i planeringsprocessen, Värde och värdering – några distinktioner, Värderingsförändringar. In: Hermerén G, Hjärne L, Lind H, Lindgren K, Löfberg A, Reimers R and Åhrén P. Att värdera byggd miljö. Stockholm: Byggforskningsrådet (R 39:1980) 1980.
• Fleischhauer K, Hermerén G. Goals of Medicine in the Course of History and Today. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Almqvist & Wiksell distr), 2006, 480 pp.

ANTHOLOGIES

• Halldén S, Hermerén G, Johansson I. (eds) Försvarar vetenskapen det bestående? Stockholm: Prisma, 1975.
• Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1991. (Vitterhetsakademien. Konferenser 24)

CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL PUBLICATIONS

• Models. In: Logical Theory and Semantic Analysis. Ed. Sören Stenlund. Dordrecht: Reidel, 1974, pp. 175-191.
• Criteria of Objectivity in History. In: Danish Yearbook of Philosophy, vol 14, 1977. Copenhagen: Munksgaard, pp. 13 -35.
• Objectivity in the social sciences. In: A Peczenik et al (eds), Theory of Legal Science. Dordrecht: Reidel, 1984, pp. 195-215.
• Interdisciplinarity Revisited – Promises and problems. In: Interdisciplinarity Revisited, ed. L. Levin and I. Lind. OECD/CERI and Linköping University. Stockholm: Liber, 1985, pp. 15-25.
• Intuition in Philosophy and the Arts. Some Systematic and Historic Reflexions. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (KHVAA Konferenser 48), pp. 9-23.

SWEDISH PUBLICATIONS

• Objektivitet och sociala förhållanden. In: Sociologisk Forskning. 1973, 2, pp. 37-43.
• Kunskapens utveckling. Några exempel, problem och modeller. In: Insikt och handling 1973, pp. 72-107.
• Kvantitativ objektivitetsmätning. In: Statsvetenskaplig Tidskrift, 1973: 3, pp.151-163.
• Historieforskningens objektivitet. In: Historien I centrum och periferi. Lund, 1973, pp. 300-302.
• Begreppet religiös sats. In: Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 50, 1974: 1, pp. 46-52.
• Mätning av försvarsvilja. Några vetenskapsteoretiska problem. Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, 1975.
• Teodicéproblemets logik. In: Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 51, 1975:4, pp. 145-314.
• Rationell argumentation. In: Kunskaps- och begreppsproblem I framtidsstudier, ed. Stephan Schwarz, Stockholm: FOA, 1975, pp. 165-184.
• Människosyn och terapi i psykiatrin. In: Nordisk Psykiatrisk tidskrift, 29, 1975, pp. 293-314.
• Estetik och vetenskapsteori. In: Insikt och handling. Vol 12. Lund: Doxa, 1976, pp. 95-108.
• Relevans och objektivitet. In: Statsvetenskaplig tidskrift, 1979:1, pp. 21-25.
• Att avmystifiera hermeneutiken. In: Tolkning och tolkningsteorier. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1982, pp. 253-268. (Vitterhetsakademien konferenser).
• Tolkningstyper och tolkningskriterier. In: Tolkning och tolkningsteorier. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1982, pp. 269-292. (Vitterhetsakademien konferenser).
• Stilbegreppens logik, In: Om Stilforskning, Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1982, pp. 253-268. (Vitterhetsakademien konferenser).
• Döden: begrepp, kriterier och definitioner. In: Filosofisk Tidskrift; 3, 1987, pp. 17-24.
• Objektivitetsbrister och klander. In: Logic and Abstraction. Essays dedicated to Per Lindström on his fiftieth birthday. Ed by Mats Furberg, Thomas Wetterström, Claes Åberg. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis,1986, pp. 173-85
• [Hermerén, Göran. Min väg till kunskap] In: Lärda Lund A – Ö. 224 professorer om vägarna till kunskap. Ed. Staffan Söderberg. Malmö: Sydsvenska Dagbladet, 1988, p. 81.
• Den påtagliga renässansen för humaniora just nu hänger samman med djupgående samhällsförändringar. In: Arvets utmaning, Stockholm: Brombergs, 1993, pp. 77-97.
• Värden och värderingsförändringar. In: I tider av uppbrott. Värderingar och värderingsförändringar i det moderna samhället, Ed. J. Anshelm. Stehag: Symposion. 1995, pp. 66-85.
• Several earlier reports from the department of philosophy of science, Umeå University

books_phil_science